Intellectual property

Artikel 15 – Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder auteurs- en octrooirechten, op alle resultaten van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst, alsmede op de daarbij gebruikte en/of ontwikkelde materialen, berusten bij Opdrachtgever van SPACE-OPTICS.

2. Opdrachtnemer draagt voor zover vereist door ondertekening van deze overeenkomst bij voorbaat alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst over aan Opdrachtgever van SPACE-OPTICS. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van SPACE-OPTICS en/of van Opdrachtgever van SPACE-OPTICS alle noodzakelijke medewerking verlenen om te bewerkstelligen dat de in lid 1 genoemde rechten worden overgedragen aan Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat Opdrachtgever dit derdenbeding heeft aanvaard, of kan aanvaarden op een haar geschikt moment, in de zin van artikel 6:253 lid 1 BW.

4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan het woord-/ beeldmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van SPACE-OPTICS op een of andere wijze of voor reclame-, promotionele en/of acquisitiedoeleinden te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.